top of page

Regulamin

Regulamin rejestracji na wydarzenie pn. „Biznes Trendy 2023”

 

§ 1. Słownik

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 1. Regulaminie – oznacza to niniejszy Regulamin wraz z wszelkimi odnośnikami;

 2. Organizatorze – oznacza to „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gdańska 141/3/6, 85-022 Bydgoszcz, wpisany do KRS pod numerem 0000109572, którego dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 554-10-19-060, tel.: +48 52 524 09 20 , e-mail: biuro@pracodawcy.info.pl ;

 3. Wydarzeniu – oznacza to konferencję pn. „Biznes Trendy 2023”;

 4. Zamawiającym – oznacza to osobę prawną, jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną lub osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zawiera Umowę z Organizatorem;

 5. Uczestnik – osoba fizyczna, która będzie uczestniczyła w Wydarzeniu na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem;

 6. Umowa - umowa o udział w Wydarzeniu zawierana pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym w ramach zorganizowanego systemu zawieraniu umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, za pośrednictwem Serwisu, w postaci elektronicznej, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

 7. Rejestracja – oznacza to oświadczenie woli Zamawiającego określające liczbę i dane Uczestników złożone za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego znajdującego się w Serwisie, zmierzające do zawarcia Umowy za pośrednictwem Serwisu;

 8. Formularz zgłoszeniowy – oznacza to formularz udostępniony w Serwisie, za pomocą którego następuje Rejestracja;

 9. Przedsiębiorca Indywidualny – osoba fizyczna, która zawiera z Organizatorem Umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 10. Serwis – wykorzystywana przez Organizatora zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna Evenea, dostępna na stronie internetowej https://evenea.pl/pl, umożliwiająca świadczenie usług związanych z organizacją i promocją wydarzeń, w tym umożliwiająca zawieranie Umowy na odległość.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344) Organizator ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i zawierania umów na odległość i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 2. Regulamin określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu w zakresie zawierania Umów na odległość, jak również prawa i obowiązki Organizatora i Zamawiającego oraz zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.

 3. Wydarzenie odbędzie się w dniu się 23 listopada 2023 r. w godzinach 8:00 - 16:00 w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym przy ul. Gdańskiej 187, 85-674 Bydgoszcz.

 

§3. Zawieranie Umowy

 1. Rejestracja na Wydarzenie dokonywana jest za pośrednictwem Serwisu. Regulamin korzystania z Serwisu dostępny jest na stronie https://evenea.pl/pl.

 2. Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny.

 3. Liczba miejsc na Wydarzeniu jest ograniczona. O możliwości dokonania Rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń.

 4. Podczas Rejestracji należy podać dane Uczestnika/Uczestników (imię i nazwisko) oraz dane Zamawiającego, a także wskazać wszelkie informacje wymagane przez Serwis.

 5. Zamawiający jest zobowiązany i oświadcza, że posiada stosowną zgodę Uczestnika na udostępnienie jego danych osobowych Organizatorowi w celu wzięcia udziału w Wydarzeniu.

 6. Zamawiający powinien poinformować Uczestnika o zawarciu Umowy oraz o uprawnieniach i obowiązkach wynikających z Umowy, w tym w szczególności o treści Regulaminu.

 7. W przypadku, gdy Uczestnik dokonuje Rejestracji samodzielnie, oświadcza, że posiada zgodę Zamawiającego na udział w Wydarzeniu oraz jest uprawniony do zawarcia Umowy w imieniu Zamawiającego.

 8. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne lub Formularz zgłoszeniowy został błędnie wypełniony, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nieprawidłowego dokonania Rejestracji.

 9. Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i kliknięcie w przycisk finalizujący Rejestrację tj. przycisk „Bezpłatny Bilet”  Dokonanie skutecznej Rejestracji i kliknięcie w przycisk finalizujący Rejestrację, tj. przycisk  „Bezpłatny Bilet” jest niezbędne do zawarcia Umowy pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym.

 10. Warunkiem skutecznego dokonania Rejestracji na Wydarzenie jest:
  1. wypełnienie Formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem Serwisu zawierającego wszystkie niezbędne dane;
  2. zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności Organizatora (dostępną pod linkiem: Polityka prywatności | BiznesTrendy  i akceptacja ich postanowień;
  3. zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu korzystania z Serwisu – dostępnego na stronie https://evenea.pl/pl;

 11. Do zawarcia Umowy za pośrednictwem Serwisu, w ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator w celu zawarcia Umowy, osoba dokonująca Rejestracji powinna dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem umożliwiającym prawidłowe wyświetlenie strony Serwisu (np. komputerem, tabletem itp.) podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. standardowy system operacyjny,
  2. standardowa przeglądarka internetowa z aktywnymi niezbędnymi plikami cookies, odpowiedzialnymi za prawidłowe wyświetlanie treści.

 12. Po dokonaniu skutecznej Rejestracji, osoba dokonująca Rejestracji otrzyma na wskazany adres e-mail wiadomość potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia udziału w Wydarzeniu. Do zawarcia Umowy wymagana jest akceptacja zgłoszenia przez Organizatora, o czym osoba dokonująca Rejestracji zostanie poinformowana w kolejnej wiadomości wysłanej na  wskazany adres e-mail.

 13. Zamawiającemu, będącemu Przedsiębiorcą indywidualnym, który dokonał Rejestracji nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Organizatorem, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 12) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.), stanowiącym, że prawo do odstąpienia od umów zawartych na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

 

§4. Prawa i obowiązki Zamawiającego lub Uczestnika

 1. Zamawiający zobowiązuje się w ramach Umowy, że Uczestnik/Uczestnicy, którzy zostali zgłoszeni podczas Rejestracji do uczestnictwa w Wydarzeniu na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem, weźmie/wezmą udział w Wydarzeniu, pod rygorem obowiązku uiszczenia opłaty odszkodowawczej, o której mowa w ust. 8, z zastrzeżeniem ust. 7 i 9.

 2. Uczestnik po przybyciu na miejsce Wydarzenia zobowiązany jest do potwierdzenia na stanowisku recepcyjnym miejsca Wydarzenia swojego osobistego uczestnictwa w Wydarzeniu poprzez zeskanowanie kodu QR z biletu wygenerowanego z Serwisu, który Uczestnik obowiązany będzie okazać w formie elektronicznej bądź papierowej.

 3. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem oraz przestrzegania Regulaminu oraz regulaminu obiektu, w którym będzie odbywać się Wydarzenie.

 4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik narusza zapisy Regulaminu lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu Wydarzenia, Organizator uprawniony jest do odmowy Uczestnikowi prawa udziału w Wydarzeniu i żądania opuszczenia przez Uczestnika miejsca Wydarzenia lub terenu obiektu, w którym organizowane jest Wydarzenie.

 5. Organizator zapewnia Uczestnikom Wydarzenia jeden posiłek – lunch oraz poczęstunek podczas przerw kawowych.

 6. Koszty udziału w Wydarzeniu, ewentualnego pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

 7. Zamawiający może zrezygnować z uczestnictwa zarejestrowanego Uczestnika w Wydarzeniu w terminie 14 dni od daty rejestracji danego Uczestnika, nie później jednak niż do dnia 20 listopada 2023 r. do godz. 23:59. Rezygnacja z udziału Uczestnika w Wydarzeniu powinna być dokonana w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Organizatora: biznestrendy@pracodawcy.info.pl.

 8. W przypadku rezygnacji z udziału Uczestnika w Wydarzeniu po dniu 20 listopada 2023 r. po godz. 23:59, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Organizatora opłaty odszkodowawczej w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) z tytułu braku uczestnictwa zgłoszonego Uczestnika w Wydarzeniu. Zamawiający jest zobowiązany uiścić ww. opłatę w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Organizatora.

 9. Organizator dopuszcza możliwość zmiany Uczestnika zgłoszonego do udziału w Wydarzeniu najpóźniej do dnia 21 listopada 2023 r. Zmiana ta musi zostać zgłoszona Organizatorowi w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Organizatora: biznestrendy@pracodawcy.info.pl.  

 10. W przypadku zmiany uczestnika, o której mowa w ust. 9, konieczne jest ponowne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego z danymi nowego Uczestnika i dokonanie Rejestracji.

 

§5. Odpowiedzialność

 1. Organizator ani Zamawiający nie będą ponosić odpowiedzialności wobec siebie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie jakichkolwiek obowiązków wynikających z Regulaminu w zakresie, w jakim będzie to spowodowane wystąpieniem siły wyższej.

 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na innym Uczestniku, osobach trzecich lub mieniu spowodowane przez któregokolwiek Uczestnika.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Wydarzenia.

 4. W razie wyrządzenia szkód przez któregokolwiek z Uczestników podczas Wydarzenia, Organizator ma prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości poniesionej szkody.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody poniesione przez Uczestników wskutek niestosowania się do poleceń wydawanych przez służby Organizatora w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa osób i mienia, np. w związku z zarządzeniem ewakuacji osób z terenu miejsca Wydarzenia.

 

§6. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator tj. „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gdańska 141/3/6, 85-022 Bydgoszcz, wpisany do KRS pod numerem 0000109572, którego dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 554-10-19-060, tel.: +48 52 524 09 20 , e-mail: biuro@pracodawcy.info.pl (dalej: „Administrator”).

 2. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
   

 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych za odrębną zgodą (odrębnymi zgodami). W przypadku udzielenia zgody (zgód) dotyczących kierowania do osoby, która udzieliła zgodę/zgody działań marketingowych określonymi kanałami komunikacji,  dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w zakresie wynikającym z treści udzielonej zgody/zgód. Przy realizacji powyższego celu podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w ust. 2 i 3 powyżej dane osobowe mogą być udostępniane lub powierzane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Takimi odbiorcami mogą być: podmioty związane z obsługą systemów i narzędzi teleinformatycznych wspierających pracę Organizatora (w tym m.in. podmioty utrzymujące stronę www Organizatora, dostawcy hostingu, poczty e-mail); podmioty świadczące dla Organizatora usługi m.in. dotyczące podwykonawstwa w związku z realizacją usług w ramach Wydarzenia, dotyczące rozliczeń finansowych, ochrony mienia i osób, biura rachunkowe, prawne, doradcze i konsultacyjne oraz archiwizacyjne, serwis sprzętu informatycznego oraz programów komputerowych w których dane są gromadzone, a także  inni podwykonawcy wspierający Organizatora w jego działalności.

 5. Dane osobowe przechowywane będą na czas zawarcia i realizacji Umowy, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego. W przypadku danych objętych udzieloną zgodą będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub do czasu ustalenia ich dezaktualizacji.

 6. Zamawiający będący osobą fizyczną, Uczestnik lub ich przedstawiciele (osoba, której dane dotyczą), ma prawo żądania od Organizatora, na warunkach wynikających z RODO:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  6. przeniesienia swoich danych osobowych.

 7. Zamawiającemu będącemu osobą fizyczną, Uczestnikowi lub ich przedstawicielom (osobie, której dane dotyczą)i przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych w momencie, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 8. Zamawiający będący osobą fizyczną, Uczestnik lub ich przedstawiciel ustawowy (osoba, której dane dotyczą)może w każdym czasie wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych go dotyczących (ust. 3), co nie wpływa na zgodność przetwarzania danych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

 9. Podanie danych osobowych w celach wskazanych w ust. 2 jest warunkiem zawarcia Umowy. Dane osobowe są niezbędne do realizacji obowiązków prawnych, do realizacji których są zbierane, a także mają swoją podstawę w tzw. prawnie uzasadnionym interesie. Podanie danych w celu wskazanym w ust. 3 jest w pełni dobrowolne i zależne od decyzji osoby, której dane dotyczą.

 10. Pełna treść Polityki Prywatności, opracowanej na podstawie RODO oraz zasady wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej na stronie www.biznestrendy.pl

§7. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczenia usług przez Organizatora, powinny być zgłaszane na piśmie na adres korespondencyjny Organizatora lub na adres e-mail: biznestrendy@pracodawcy.info.pl.

 2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko osoby, która składa reklamację oraz dane Zamawiającego (tj. nazwę firmy, adres korespondencyjny lub adres e-mail), a także  opis przyczyn lub powodów reklamacji. Należy także wpisać oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.

 3. Reklamacje będą rozpatrywane na zasadzie pierwszeństwa zgłoszenia do Organizatora.

 4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, Organizator udzieli osobie zgłaszającej reklamację odpowiedzi w sprawie reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana w takiej samej formie, w jakiej złożona została reklamacja na adres poczty elektronicznej podany przez niego w reklamacji lub adres korespondencyjny osobie zgłaszającej reklamację.

 5. W przypadku, gdyby informacje podane w reklamacji wymagałyby uzupełnienia, Organizator przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do osoby zgłaszającej reklamację do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie na rozpatrzenie reklamacji. W takim przypadku, termin, o którym mowa w ust. 4 powyżej, biegnie od momentu otrzymania uzupełnionej reklamacji przez Organizatora.

 

§8. Prawa autorskie

 1. Autorskie prawa majątkowe do utworów zamieszczonych w Serwisie przysługują temu Serwisowi zaś do utworów zamieszczonych na oficjalnej stronie Wydarzenia www.biznestrendy.pl przysługują  Organizatorowi.

 2. Zamawiający/Uczestnik jest uprawniony do korzystania ze stron internetowych wskazanych w ust. 1 oraz wszelkich innych materiałów znajdujących się tamże w sposób zgodny z ich przeznaczeniem w ramach dozwolonego użytku osobistego, zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem. 

 

§9. Wykorzystanie wizerunku

 1. Organizator oświadcza, a Uczestnik wyraża zgodę na to, że przebieg Wydarzenia będzie rejestrowany w formie nagrania audiowizualnego oraz/lub zdjęć, a tak stworzone utwory będą wykorzystywane do celów emisji w środkach masowego przekazu (telewizja, radio, Internet, prasa, itp.) lub dla celów dokumentacji, promocji, reklamy: Organizatora i innych osób wskazanych przez Organizatora, jak również samego Wydarzenia (komercyjne wykorzystanie). 

 2. Organizator informuje, że rejestracja , o której mowa w ust. 1, będzie mieć miejsce na terenie całego obiektu, na którym odbywać się będzie Wydarzenie, chyba że Organizator w sposób wyraźny wyznaczy strefy wolne od nagrywania.

 3. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystania swojego wizerunku oraz/lub głosu i wypowiedzi (jeżeli Uczestnik takowych udzieli w trakcie dyskusji prelekcyjnych oraz/lub do kamery) oraz rozpowszechniania ich jako elementów ww. utworów do celów wymienionych w ust. 1 powyżej,  i niniejszym udziela niewyłącznej oraz nieodpłatnej zgody, bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, na ich wykorzystanie przez Organizatora oraz wszelkie upoważnione do tego przez Organizatora podmioty na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy, w tym wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509) a w szczególności na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym (na nośnikach wideo, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym, w sieci multimedialnej w tym w Internecie),
  2. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką w nieograniczonej liczbie egzemplarzy,
  3. odtwarzanie, nadawanie, reemitowanie i publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez sieć Internet, na stronach www, środowisku Windows, w sieciach telefonii komórkowej,
  4. wypożyczenie, najem, użyczenie nośników, na których utrwalono wizerunek, głos, wypowiedź,
  5. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
  6. wykorzystanie na różnego rodzaju stronach internetowych (m.in. na stronie Organizatora).

 

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.10.2023 r. 

 2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie, w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności Serwisu, zmiany w działalności Organizatora lub zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia Umowy. 

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Wydarzeniu Uczestników, którzy naruszają jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
  1. podejmują działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub godzące w uzasadnione interesy osób trzecich;
  2. podejmują działania zmierzające do obejścia albo wskazujące na próbę obejścia Regulaminu lub zasad odbywania Wydarzenia;
  3. podejmują działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzące w jego wizerunek.

 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. 

 5. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

bottom of page